Facebooková soutěž o oblečení Nord Blanc

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE (dále též „pravidla")

I. POŘADATEL SOUTĚŽE
1) Pořadatel Soutěže, společnost S-Guide, s.r.o., IČO: 26946718, se sídlem: Erbenova 8, 602 00 Brno (dále jen „Pořadatel“) vyhlašuje soutěž „Soutěž o značkové sportovní oblečení NordBlanc“ (dále jen „Soutěž“), která bude probíhat dle těchto úplných pravidel (dále jen „Pravidla“)

II. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
1) Soutěž proběhne od 25. 6. 2019 do 30. 6. 2019.
2) Každý soutěžící se Soutěže smí účastnit jen jednou, a to pod svým skutečným jménem.

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1) Účastníkem Soutěže (dále jen “Soutěžící”) může být pouze fyzická osoba, která splní podmínky uložené v těchto pravidlech. Účastí v Soutěži akceptuje Soutěžící tato Pravidla a zavazuje se je dodržovat.
2) Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pořadatele jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
3) Pořadatel Soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.
4) Výhercem Soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky Soutěže a splní kritéria pro výherce stanovená v těchto pravidlech. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím Facebooku Pořadatele Soutěže.
5) Soutěžícím může být pouze osoba starší 18ti let.

IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE
       1) Soutěžním úkolem je
                       - označit na Facebooku pod soutěžním příspěvkem minimálně dva přátele/dvě přítelkyně a
       2) stát se fanouškem facebookové stránky Zimní-Alpy.cz.

V. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
1) V Soutěži se hraje celkem o 3 výherní tituly:
          - 3 ks značkového sportovního oblečení NordBlanc (2x funkční triko DR NordBlanc, 1x vesta NordBlanc)
2) 3 výherci budou po skončení Soutěže náhodně vylosováni ze všech Soutěžících, kteří splnili všechny Podmínky Soutěže.
3) Výherce bude Pořadatelem kontaktován po vyhodnocení Soutěže dne 1. 7. 2019 a bude s ním domluven termín a způsob předání výhry. Nebude-li možné výherce kontaktovat či výherce nebude reagovat nejpozději do 8. 7. 2019, výhra bez náhrady propadá ve prospěch Pořadatele.
4) Podmínky získání a převzetí výhry - výhru získají 3 výherci mezi Soutěžícími, kteří splní Pravidla soutěže dle bodu IV. těchto Pravidel.
5) Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výhry. Výhru nelze reklamovat.
6) Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné a není možná jejich peněžní výplata.

VI. KONTAKT
1) Kontaktní e-mail pro zasílání dotazů a připomínek ohledně Soutěže: info@sguide.cz

VII. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
2) Pořadatel soutěže (dále též „Správce osobních údajů“) informuje Soutěžícího, že za účelem naplnění Soutěže a povinností z ní vyplývajících bude zpracovávat osobní údaje Soutěžícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle do 1 roku od okamžiku ukončení soutěže. Jedná se zejména o jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3) Správce osobních údajů informuje Soutěžícího, že může Správce osobních údajů požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.
4) Soutěžící je oprávněn se dotázat, jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
5) Správce osobních údajů informuje Soutěžícího, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji, je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
6) V případě dotazů a nejasností ohledně nakládání s osobními údaji vám vše rádi vysvětlí naši zaměstnanci.
7) Pořadatel Soutěže, obchodní společnost S-Guide, s.r.o., IČO: 26946718, se sídlem: Erbenova 8, 602 00 Brno, je správce osobních údajů, kontaktní údaje:
               • Korespondenční adresa S-Guide, s.r.o., IČO: 26946718, se sídlem: Erbenova 8, 602 00 Brno.
               • E-mailová adresa info@sguide.cz
8) Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící souhlas Pořadateli, ve smyslu ustanovení §84 a následujících, zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, své svolení s tím, aby Pořadatel pořídil ve spojení s předáním výhry jeho podobiznu a/nebo obrazový a/nebo zvukový záznam. Dále Soutěžící uděluje Pořadateli svolení s tím, aby Pořadatel takto pořízené podobizny a záznamy, společně se jménem, příjmením a názvem města bydliště Soutěžícího, uveřejnil ve svých propagačních materiálech a/nebo webových stránkách a/nebo facebookových stránkách, a to za účelem marketingové propagace Pořadatele a jím pořádaných soutěží. Toto svolení uděluje Soutěžící na dobu 1 roku od předání výhry, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu. Soutěžící může toto svolení kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním žádosti na adresu uvedenou v bodě VII 7).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Pořadatel Soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
2) Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit Pravidla během Soutěže.
3) Zveřejněné výsledky jsou konečné. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 6. 2019.