Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK S-GUIDE, S.R.O. PRO ZÁJEZDY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností S-GUIDE, s.r.o., IČ:
26946718, sídlem Erbenova 8, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 47548 (dále jen „CK“) a zákazníkem ze smlouvy o zájezdu (dále jen
„SoZ“).
1.2. Zákazníkem se pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek rozumí objednatel služeb i
cestující osoby.
1.3. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději
před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku.


2. SMLOUVA O ZÁJEZDU
2.1. CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do
několika dokumentů: (i) SoZ (formulář), (ii) tyto všeobecné smluvní podmínky a (iii) popis zájezdu v
katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí, (iv) ceník služeb v
katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí (dále jen „ceník“)
(společně dále jen „Smluvní rámec“ nebo „SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany
závazné. Text formulářové SoZ má přednost před všeobecnými smluvními podmínkami i
podrobným vymezením zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.
2.2. Bude-li SoZ uzavřena v jiné než písemné formě, typicky formou emailové komunikace nebo po
telefonu, vydá CK zákazníkovi bezprostředně po uzavření SoZ doklad o uzavření SoZ (potvrzení o
zájezdu) v textové podobě v souladu s § 2525 občanského zákoníku. Potvrzení v takovém případě
nahrazuje formulář SoZ.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Objednatel uzavřením SoZ osvědčuje za sebe i ostatní cestující, že:
a) mu byly zaslány všeobecné smluvní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu (katalog nebo jiná nabídka),
c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro
jednotlivé typy zájezdů,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích státu určení,
f) mu byly sděleny zdravotní požadavky pro cestu,
g) zkontroloval správnost všech jím vyplněných údajů v SoZ,
h) je oprávněn SoZ uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření SoZ zřejmě
zmocnily. Pokud zákazník uzavírá SoZ v plné moci za jiné osoby, odpovídají za splnění
povinností tyto osoby a on za splnění jejich závazku ručí. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve
prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze smlouvy on, včetně včasné úhrady
ceny zájezdu a předání potřebných informací. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby
mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím
souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného zástupce, pokud souhlas nezletilého není
dostatečný.

3.2. Pokud objednatel uzavírá SoZ za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění
všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.
3.3. SoZ je uzavřena v následujících krocích:
− objednatel poptá u CK zájezd;

− CK objednateli vytvoří a zašle časově omezenou nabídku na míru spolu s předsmluvními
dokumenty uvedenými v čl. 2.1;
− objednatel vysloví s nabídkou ve stanovené lhůtě souhlas. Tím je SoZ platná a účinná. Souhlas
lze vyslovit v jakékoli formě, tj. ústně, emailem, nebo typicky doručením podepsaného
formuláře SoZ CK.

4. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných
peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů, a včetně DPH. Nelze-li další náklady
přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou
zákazníkovi ještě vzniknout.
4.2. Ceny uvedené CK v popisu zájezdu, resp. v ceníku v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu
včetně jejich on-line verzí, nezahrnují dopravu, pokud není uvedeno jinak.
4.3. Při uzavření SoZ je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 40 % z celkové ceny zájezdu, která je
splatná do 2 pracovních dnů ode dne uzavření SoZ. Je-li součástí zájezdu letenka, nebo jiný náklad,
který je CK povinna okamžitě uhradit v plné výši, může CK zálohu přiměřeně zvýšit. Dokladem o
zaplacení je vystavený příjmový doklad, výpis z účtu nebo útržek poštovní poukázky.
4.4. Doplatek ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu.
4.5. Je-li součástí zájezdu pojištění, je částka za toto pojištění splatná při podpisu SoZ. V případě
pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany zákazníka (Pojištění stornovacích poplatků), je
zákazník povinen předat CK údaje o pojištěných nejpozději v den úhrady zálohy zájezdu.
4.6. K datu splatnosti musí být záloha, případně doplatek nebo celá částka, připsány na bankovní účet
CK nebo uhrazeny v hotovosti v kanceláři CK.
4.7. V případě objednávky zájezdu označeného jako „Last-minute Nabídka“ je datum splatnosti celé
částky do druhého dne ode dne uzavření SoZ. Při uzavření SoZ méně než 30 dnů před zahájením
zájezdu, je zákazník povinen při podpisu SoZ uhradit plnou cenu zájezdu.
4.8. V případě neuhrazení zálohy, doplatku nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě splatnosti má CK právo
odstoupit od SoZ. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn, bude mu
vyúčtováno odstupné, případně bude odstupné započteno oproti již zaplaceným finančním
prostředkům a zbytek bude zákazníkovi vrácen.
4.9. Poplatky spojené se změnou objednávky je zákazník povinen uhradit ihned.
4.10. Je-li cena denominovaná v zahraniční měně, přepočtový kurz stanovuje CK. Zákazníkovi je podpisem
SoZ umožněno uhradit cenu v zahraniční měně nebo v českých korunách. Při bankovním převodu
zahraničních měn nese veškeré poplatky převádějící osoba.
4.11. Zájezd je možné částečně nebo plně uhradit dárkovým certifikátem, přičemž případný přeplatek
není možné refundovat.

5. PŘIRÁŽKY A SLEVY
5.1. Při obsazení dvoulůžkového (event. vícelůžkového) pokoje menším než nominálním počtem osob je
k ceně ubytování připočítána přirážka dle ceníku.
5.2. Při pobytu kratším čtyř dnů může být k nominální ceně ubytování připočítána přirážka pro
krátkodobé pobyty ve výši 10% z ceny ubytování.
5.3. Poplatky za administrativní úkony spojené s vyřizováním nadstandardních služeb jsou stanoveny
individuálně a po dohodě se zákazníkem.
5.4. Slevy uvedené CK je možno přiznat pouze tehdy, splnil-li zákazník podmínky pro čerpání těchto slev.
Jednotlivé slevy nelze sčítat, není-li výslovně uvedeno jinak.

6. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY NA CESTU
6.1. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné
pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných
časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním
spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením SoZ. Ve stejné lhůtě předá CK
zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k
ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad,
jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před
zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření SoZ.


7. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY
Ze strany CK:
7.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Může se
jednat o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu,
mezipřistání, event. programu během zájezdu. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit
v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají
zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ. O nepodstatnou změnu se jedná také v případě změny
pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání
zájezdu. Nepodstatná změna nezakládá zákazníkovi právo na poskytnutí slevy.
7.2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo
nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než
osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž
by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší
než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu
závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného
odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu
zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li
včas od SoZ, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od SoZ
v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.
7.3. Jestliže se v situaci podle 7.1 v důsledku změny závazku z SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má
zákazník právo na přiměřenou slevu.
7.4. Při změně ubytování z objektivních důvodů bude CK postupovat následovně:
- CK dodrží stejnou kategorii, která byla objednána zákazníkem (v tomto případě zákazník nemá
nárok na změnu ceny), nebo
- poskytne ubytování o kategorii vyšší (v tomto případě CK nemá nárok na doplatek) či
- poskytne ubytování o kategorii nižší (v tomto případě má zákazník nárok na vrácení rozdílu
v ceně zájezdu, na další finanční plnění nárok nevzniká).
V případě výše uvedené změny uskutečněné až v průběhu ubytování má zákazník nárok na vrácení rozdílu
v ceně, pokud tento vznikne, na další finanční plnění nárok nevzniká.


Ze strany zákazníka:
7.5. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě
zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu
s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu.
Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí
překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží.
Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k
úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka
vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK ve výši 200 Kč/osoba a poplatek za změnu
letenky).
7.6. Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od SoZ s následným uzavřením nové SoZ. Následná nová SoZ
bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ
8.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy. CK může odstoupit, byl-li zájezd
zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8.2. CK může zájezd zrušit:
a) pro nedosažení minimálního počtu zákazníků. Oznámení o nedosažení minimálního počtu
zákazníků je CK povinna dát ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest
trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až
šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva
dny;
b) jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.
8.3. Zákazník podstatně porušuje svou povinnost zejména tím, že ani na výzvu nezaplatí zálohu,
doplatek nebo celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nenastoupí včas k přepravě,
nedodržuje opakovaně pokyny vedoucího zájezdu, odpovědného zástupce CK, či dodavatele služeb,
nebo jinak závažně narušuje průběh cesty nebo pobytu.
8.4. Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od SoZ zákazník sepsal formou záznamu v prodejním
místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. jiným
prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od SoZ nastávají dnem prokazatelného doručení
odstoupení CK. Pro účely uplatnění pojistné události vyplývající z pojištění nákladů souvisejících se
zrušením cesty je nutno v případě, že se zákazník nedostaví na letiště, prokazatelně doručit
odstoupení od smlouvy CK, a to co nejdříve, nejpozději však před plánovaným časem překročení
hranic země svého trvalého bydliště.
8.5. S výjimkou případů uvedených níže je zákazník v souvislosti s odstoupením od SoZ povinen zaplatit
CK odstupné. Výše odstupného za každou osobu činí:
1. 90 a více dnů před zahájením zájezdu- skutečně vzniklé náklady (typicky zaplacená letenka),
nejméně však 1 000,- Kč/osoba
2. 89 - 60 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny
objednaných služeb
3. 59 - 30 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny
objednaných služeb
4. 29 - 14 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z ceny
objednaných služeb
5. 13 - 7 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny
objednaných služeb
6. méně než 7 dnů před zahájením zájezdu 100 % z ceny objednaných služeb.
8.6. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu podle článku 3.1. nesnížené o slevy, dále z
počtu dnů mezi odstoupením od SoZ a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CK náklady (typicky zaplacená letenka, stornopoplatek účtovaný ubytovatelem, režijní náklady cestovní
kanceláře). Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do
zájezdu.
8.7. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy
nastaly účinky odstoupení od SoZ. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu
na příslušný zájezd, pobyt apod.
8.8. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním
předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Je-li součástí zájezdu
letenka, je odstupné vždy ve výši plné ceny letenky dle aktuálních podmínek leteckého přepravce.
8.9. CK je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ,
vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. CK má právo jednostranně
započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny
zájezdu. Nepostačuje-li záloha k úhradě storna, je zákazník povinen uhradit doplatek. Doplatek je
splatný ve lhůtě 14 dnů od odstoupení.
8.10. Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je: a) CK zvýší cenu zájezdu o více než
osm procent; b) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí
cestovních služeb zahrnutých v zájezdu; c) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které
přijala; d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a
mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob
do místa určení cesty nebo pobytu; e) CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení
minimálního počtu účastníků; f) CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a
mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před
zahájením zájezdu.
8.11. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku dárkového certifikátu na peněžní částku u CK do tří
měsíců od data vystavení certifikátu. Zrušení objednané služby musí být provedeno písemnou nebo
elektronickou formou (e-mailem). V případě zrušení objednaného dárkového certifikátu na peněžní
částku se účtuje odstupné 10% z ceny objednaných služeb cestovního ruchu, nejméně však 200,- Kč.


9. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
9.1. Zákazník má dále tyto povinnosti:
- poskytnout CK součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,
zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve SoZ a předložit doklady požadované CK pro zajištění
zájezdu,
- aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení;
- převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo
určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat,
- mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný
cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), obstarat si na
své náklady potřebná víza dle informací poskytnutých CK,
- dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, respektovat odlišnou
skladbu obyvatelstva a jiné kulturní zvyklostí.
- zaplatit dle uzavřené SoZ sjednanou cenu zájezdu,
- řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny CK, a dodržovat stanovený program,
- plnit pokyny poskytovatelů jednotlivých služeb, zejména dopravců a ubytovatelů, dodržovat
ubytovací, přepravní a jiné řády. Způsobí-li zákazník poskytovatelům škodu, je povinen k její
okamžité náhradě. Podnapilé osoby má řidič nebo vedoucí zájezdu právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu. Maximální povolená rychlost autobusů v zahraničí je 80 km/h. V průběhu
dopravy jsou pravidelné přestávky (zpravidla každé 3-4 hod.), což je zákazník povinen respektovat.
- dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či
osoby.
- dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb.
9.2. Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena, je povinen zajistit, aby uvedené povinnosti splnili všichni
zákazníci účastnící se zájezdu.

10. VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
10.1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v
nesnázích.
10.2. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno v SoZ,
má zákazník právo tuto skutečnost vytknout jako vadu zájezdu. Zákazník je povinen vadu vytknout
bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.
10.3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro
zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v
SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu
uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než
jakou určuje SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní
řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li
poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu,
poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka
rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
10.4. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností možné zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to
nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné
okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat
příslušný dopravce.
10.5. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by tak učinit u CK rovněž bez
zbytečného odkladu. CK se k požadavku zákazníka na poskytnutí slevy vyjádří nejpozději do 30 dnů
od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta
jiná.
10.6. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž
poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu
nebo těchto služeb.


11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
11.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vniku škody nebo újmy své,
dalších zákazníků, CK a jejich obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník
například neměl nastoupit na zájezd, jeví-li známky nakažlivé nemoci.
11.2. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není
spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou
vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

11.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé
porušením povinnosti ze SoZ nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto
omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou
zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.
11.4. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě je zákazník povinen oznámit
dopravci ihned po zjištění nedostatků. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např.
náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty
jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením
ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.


12. POJIŠTĚNÍ
12.1. CK je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny UNIQA pojišťovna, a.s, Evropská 136/810, Praha 6.
Tímto pojištěním jsou kryty u zájezdů veškeré platby, které CK obdržela od zákazníka a repatriace
zákazníka.
12.2. CK může zákazníkům zajistit pojištění pro případ úrazu, smrti, pro případ poškození, zničení nebo
odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby, pro případ odpovědnosti za škody způsobené zákazníkem
a pro případ stornování objednaných služeb ze strany zákazníka. Pojištěný zákazník je v závislosti na
objednaném produktu klientem pojišťovny Allianz nebo pojišťovny Európska cestovná poisťovňa.
12.3. Před uzavřením pojištění je zákazník povinen prostudovat Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní
pojistné podmínky pojišťovny. CK je povinna zákazníka o těchto podmínkách před uzavřením
pojistné smlouvy informovat. Výluky z pojištění, postup v případě pojistné události a její likvidace se
řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, Zvláštními pojistnými podmínkami a vnitřními předpisy
pojišťovny.
12.4. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem/pojištěným a pojišťovnou a CK je prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. V případě pojistné události z pojištění stornovacích poplatků je
zákazník povinen do následujícího pracovního dne, nejpozději však do okamžiku plánovaného
překročení státních hranic svého trvalého bydliště, informovat CK a bez zbytečných odkladů tuto
pojistnou událost písemně ohlásit pojišťovně.
12.5. Pokud není uvedeno jinak, pojištění není zahrnuto v ceně objednaných služeb.


13. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
13.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných
povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ
cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum
narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních
potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po
dobu nezbytně nutnou.
13.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 2.1. v nezbytném rozsahu
poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům).
Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k
zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace
nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní
údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné
třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské
komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů
při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.

13.3. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy
povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
13.4. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení
je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-
mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@sguide.cz V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého
marketingu.
13.5. Výše uvedená ustanovení čl. 2 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ
uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za
spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
13.6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
- požadovat přístup ke svým osobním údajům;
- požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
- požadovat výmaz osobních údajů;
- požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

14. POVINNOST CK INFORMOVAT ZÁKAZNÍKY O IDENTITĚ LETECKÉHO DOPRAVCE
14.1. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. 12. 2005, o vytvoření
seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké
dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího
leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES je CK povinna zákazníka informovat o
identitě leteckého dopravce:
- v případě, že je dopravce znám, informuje CK zákazníka o identitě skutečného dopravce již při
rezervaci,
- v případě, že v okamžiku rezervace ještě není znám skutečný letecký dopravce, informuje CK
zákazníka o jménu dopravce, který pravděpodobně let uskuteční. Jakmile bude totožnost
dopravce známa, bude informace o totožnosti dopravce předána zákazníkovi,
- v případě, že dojde ke změně leteckého dopravce po rezervaci, přijme CK veškerá opatření, aby
byl zákazník o změně informován v co nejkratší době. Zákazník musí být v každém případě
informován při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při
nástupu na palubu.

14.2. CK na svých webových stránkách v kategorii „Letecká doprava“ (http://www.sguide.cz) zveřejňuje
aktualizovaný seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU
(tzv. „černou listinu“) jakož i seznam dopravců, kteří podléhají provozním omezením.
14.3. V případě, že byl stávající nebo nový dopravce přidán na černou listinu, je CK povinna zákazníkovi
poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování letenek tohoto dopravce, a to podle článku 8
nařízení (ES) č. 261/2004, jestliže se zákazník v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto
spojem neletět.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Strany mezi sebou komunikují elektronicky (e-mailem), prostřednictvím faxu nebo telefonicky. U
poštovního styku je doručovacím místem na straně zákazníka adresa uvedená ve smlouvě nebo
potvrzení a na straně CK je doručovací adresou Erbenova 8, 602 00 Brno.
15.2. Smlouvy, na které se použijí tyto Všeobecné smluvní podmínky, se řídí českým právem. Případná
neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nemá vliv na platnost
ustanovení smluv, na něž se tyto Všeobecné smluvní podmínky použijí.
15.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto všeobecné smluvní podmínky, budou s
konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
15.4. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto všeobecné smluvní
podmínky, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní
inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na
www.coi.cz.

15.5. Zákazník, který si zakoupil službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu
využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online
jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.


Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou účinné ke dni 20.8.2020.

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE S-GUIDE, s.r.o.
PRO SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ JEDNÉ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU A
PRO SMLOUVU O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností S-GUIDE, s.r.o., IČ:
26946718, sídlem Erbenova 8, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 47548 (dále jen „S-Guide“) a zákazníkem ze smlouvy o zajištění jedné
služby cestovního ruchu (dále jen „Smlouva“).
1.2. Zákazníkem se pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek rozumí objednatel služeb i
cestující osoby.
Tyto všeobecné smluvní podmínky se použijí i pro smlouvy o zprostředkování služeb cestovního
ruchu. V tomto případě není S-Guide stranou smlouvy se zákazníkem a nevznikají jí žádné povinnosti
ze zprostředkované smlouvy. Pro smlouvy o zprostředkování služeb cestovního ruchu jsou výslovně
vyloučeny články 8 a 9. Články 3, 4, 5 a 6 se použijí přiměřeně v případě, že smlouva s poskytovatelem neurčuje jinak. Ostatní články se použijí v celém svém rozsahu. Smlouva o zprostředkování mezi S-
Guide a zákazníkem je sjednávána bezúplatně.

1.3. Tyto všeobecné smluvní podmínky se přiměřeně použijí i pro smlouvy o zajištění souboru služeb
cestovního ruchu pro jiného podnikatele, které nejsou zájezdem. V tomto případě není S-Guide ve
smluvním vztahu s koncovým zákazníkem a nemá vůči němu žádné povinnosti.
1.4. S-Guide informuje zákazníka o tom, zda jejich předsmluvní komunikace směřuje k uzavřením smlouvy
o zajištění jedné služby cestovního ruchu nebo o zprostředkování jedné služby cestovního ruchu
nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku.
1.5. Ustanovení Občanského zákoníku o právech zákazníka ze smlouvy o zájezdu se nepoužijí.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Objednatel uzavřením smlouvy osvědčuje za sebe i ostatní cestující, že:
a) mu byly zaslány všeobecné smluvní podmínky S-Guide, které tvoří nedílnou součást Smlouvy,

nebo že mu byly zaslány všeobecné smluvní podmínky druhé smluvní strany v případě, že S-
Guide je pouhým zprostředkovatelem smlouvy,

b) zkontroloval správnost všech jím vyplněných údajů ve Smlouvě,
c) je oprávněn Smlouvu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob nebo za další cestující
osoby, které jej k jejich přihlášení řádně pověřily. Pokud objednatel uzavírá Smlouvu ve prospěch
osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím
souhlasem.
2.2. Pokud je S-Guide pouhým zprostředkovatelem smlouvy, řídí se vztah smlouvou a všeobecnými
smluvními podmínkami poskytovatele. Všeobecné smluvní podmínky poskytovatele mají přednost
před těmito podmínkami.
2.3. Pokud objednatel uzavírá Smlouvu za třetí osoby, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech
závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny připadající na třetí osoby a za předání potřebných
informací.
2.4. Smlouva je uzavřena v následujících krocích:
− objednatel poptá u S-Guide službu;
− S-Guide objednateli vytvoří a zašle časově omezenou nabídku na míru spolu s předsmluvními
dokumenty uvedenými v čl. 2.1;

− objednatel vysloví s nabídkou ve stanovené lhůtě souhlas. Tím je Smlouva platná a účinná.
Souhlas lze vyslovit v jakékoli formě, tj. ústně, emailem, nebo typicky doručením podepsaného
formuláře Smlouvy S-Guide.


3. CELKOVÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena služby je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných
peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů, a včetně DPH. Nelze-li další náklady
přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením Smlouvy, uvede S-Guide druh dalších nákladů, jež
mohou zákazníkovi ještě vzniknout.
3.2. Při uzavření Smlouvy je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 40 % z celkové ceny, která je splatná
do 2 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Dokladem o zaplacení je vystavený příjmový doklad,
výpis z účtu nebo útržek poštovní poukázky.
3.3. Doplatek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením poskytování služby.
3.4. Je-li součástí služby pojištění, je částka za toto pojištění splatná při uzavření Smlouvy.

3.5. K datu splatnosti musí být záloha, případně doplatek nebo celá částka, připsány na bankovní účet S-
Guide nebo uhrazeny v hotovosti v kanceláři S-Guide.

3.6. V případě objednávky služby označené jako „Last-minute Nabídka“ je datum splatnosti celé částky do
druhého dne ode dne uzavření Smlouvy. Při uzavření Smlouvy méně než 30 dnů před zahájením
poskytování služby, je zákazník povinen při podpisu Smlouvy uhradit plnou cenu.
3.7. V případě neuhrazení zálohy, doplatku nebo celé ceny ve lhůtě splatnosti má S-Guide právo odstoupit
od Smlouvy. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn, bude mu vyúčtováno
odstupné, případně bude odstupné započteno oproti již zaplaceným finančním prostředkům a zbytek
bude zákazníkovi vrácen.
3.8. Poplatky spojené se změnou objednávky je zákazník povinen uhradit ihned.
3.9. Je-li cena denominovaná v zahraniční měně, přepočtový kurz stanovuje S-Guide. Zákazníkovi je při
uzavření Smlouvy umožněno uhradit cenu v zahraniční měně nebo v českých korunách. Při
bankovním převodu zahraničních měn nese veškeré poplatky převádějící osoba.
3.10. Cenu služby je možné částečně nebo plně uhradit dárkovým certifikátem, přičemž případný přeplatek
není možné refundovat.


4. PŘIRÁŽKY A SLEVY Z NOMINÁLNÍ CENY
4.1. Celková cena služby je uvedena ve smlouvě se zákazníkem.
4.2. Nominální cenou v případě smlouvy o zajištění ubytování je cena na jednu osobu v dvojlůžkovém
pokoji v případě obsazení obou lůžek.
4.3. Při obsazení dvoulůžkového (event. vícelůžkového) pokoje menším než nominálním počtem osob je k
ceně ubytování připočítána přirážka dle ceníku.
4.4. Při pobytu kratším čtyř dnů může být k nominální ceně ubytování připočítána přirážka pro
krátkodobé pobyty ve výši 10% z ceny ubytování.
4.5. Poplatky za administrativní úkony spojené s vyřizováním nadstandardních služeb jsou stanoveny
individuálně a po dohodě se zákazníkem.
4.6. Slevy uvedené S-Guide je možno přiznat pouze tehdy, splnil-li zákazník podmínky pro čerpání těchto
slev. Jednotlivé slevy nelze sčítat, není-li výslovně uvedeno jinak.


5. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY
Ze strany S-Guide:
5.1. S-Guide si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Může se
jednat o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání.

5.2. Při změně ubytování z objektivních důvodů bude S-Guide postupovat následovně:
− S-Guide dodrží stejnou kategorii, která byla objednána zákazníkem (v tomto případě zákazník nemá
nárok na změnu ceny), nebo
− poskytne ubytování o kategorii vyšší (v tomto případě S-Guide nemá nárok na doplatek) či
− poskytne ubytování o kategorii nižší (v tomto případě má zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně,
na další finanční plnění nárok nevzniká).
5.3. Ujednání podle 5.1 a 5.2 platí i pro situace, kdy potřeba změny vyvstane až během čerpání služby.
5.4. Brání-li S-Guide nebo poskytovateli služby mimořádná a nepředvídatelná okolnost v poskytnutí
sjednané služby, smluvní vztah mezi S-Guide a zákazníkem zaniká a smluvní vztah mezi zákazníkem se
mění v tom smyslu, že zákazníkovi bude vydán poukaz na pozdější čerpání služeb. Cena nebo
zaplacená záloha na služby mu však nebude vrácena.
Ze strany zákazníka:
5.5. Změna osoby zákazníka je možná po domluvě s S-Guide a může podléhat poplatku, a to
manipulačním a poplatku, který kryje náklady S-Guide se změnou Smlouvy.
5.6. Umožňuje-li to ubytovatel nebo letecká společnost, může zákazník Smlouvu postoupit třetí osobě,
nebo změnit účastníka Smlouvy. S-Guide může v souvislosti se změnou osoby požadovat dodatečné
náklady, které předem zákazníkovi sdělí. Jedná se o skutečné náklady spojené se změnou účastníka.
Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny a k úhradě
jakýchkoli dodatečných nákladů, které S-Guide v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.
Zejména může jít o manipulační poplatek S-Guide ve výši 200 Kč/osoba a poplatek za změnu letenky
nebo náklady spojené se zrušením letenky a vystavení nové.
5.7. Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je
vždy posuzována jako odstoupení od Smlouvy s následným uzavřením nové SoZ. Následná nová
smlouva bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
6.1. Zákazník i S-Guide může před zahájením poskytování služeb od Smlouvy odstoupit vždy. Účinky
odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6.2. Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od Smlouvy zákazník sepsal formou záznamu v prodejním
místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. jiným
prokazatelným způsobem.

6.3. Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy, nikoliv pro porušení povinnosti S-Guide, je povinen zaplatit S-
Guide odstupné (stornopoplatek). Výše odstupného za každou osobu činí:

1. 90 a více dnů před zahájením poskytování služby- skutečně vzniklé náklady (typicky zaplacená
letenka, stornopoplatek účtovaný ubytovatelem, režijní náklady cestovní kanceláře), nejméně
však 1 000,- Kč/osoba
2. 89 - 60 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z
ceny objednaných služeb
3. 59 - 30 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z
ceny objednaných služeb
4. 29 - 14 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z
ceny objednaných služeb
5. 13 - 7 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z
ceny objednaných služeb
6. méně než 7 dnů před zahájením poskytování služby 100 % z ceny objednaných služeb.
6.4. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny služby podle článku 3.1. nesnížené o slevy, dále z
počtu dnů mezi odstoupením od Smlouvy a zahájením poskytování služeb, vše při zohlednění skutečných nákladů S-Guide (náklady (typicky zaplacená letenka, stornopoplatek účtovaný
ubytovatelem, režijní náklady S-Guide).
6.5. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy
nastaly účinky odstoupení od Smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo
nástupu na příslušný pobyt apod.
6.6. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady S-Guide a smluvně sjednané nebo právním
předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Je-li součástí služeb
letenka, je odstupné vždy ve výši plné ceny letenky dle aktuálních podmínek leteckého přepravce.
6.7. S-Guide je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od
Smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. S-Guide má právo
jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo
zaplacené ceny. Nepostačuje-li záloha k úhradě storna, je zákazník povinen uhradit doplatek.
Doplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů od odstoupení.
6.8. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku dárkového certifikátu na peněžní částku u S-Guide do tří
měsíců od data vystavení certifikátu. Zrušení objednané služby musí být provedeno písemnou nebo
elektronickou formou (e-mailem). V případě zrušení objednaného dárkového certifikátu na peněžní
částku se účtuje odstupné 10% z ceny objednaných služeb cestovního ruchu, nejméně však 200,- Kč.


7. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
7.1. Zákazník má dále tyto povinnosti:
− poskytnout S-Guide součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,
zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve Smlouvě a předložit doklady požadované S-Guide pro
zajištění služeb,
− převzít od S-Guide doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo
určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat,
− mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný
cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno),
− aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení;
− dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, respektovat odlišnou
skladbu obyvatelstva a jiné kulturní zvyklostí.
− zaplatit dle uzavřené Smlouvy sjednanou cenu služeb,
− řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny S-Guide,
− plnit pokyny poskytovatelů jednotlivých služeb, zejména dopravců a ubytovatelů, dodržovat
ubytovací, přepravní a jiné řády. Způsobí-li zákazník poskytovatelům škodu, je povinen k její
okamžité náhradě. Podnapilé osoby má řidič právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu.
Maximální povolená rychlost autobusů v zahraničí je 80 km/h. V průběhu dopravy jsou pravidelné
přestávky (zpravidla každé 3-4 hod.), což je zákazník povinen respektovat.
− dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby.
− dbát o řádné a včasné uplatnění vad nebo jiných nároku, tak aby mohla být sjednána náprava na
místě poskytování služby.
7.2. Zákazník, se kterým je smlouva uzavřena, je povinen zajistit, aby uvedené povinnosti splnili všichni
zákazníci, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel.


8. VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
8.1. S-Guide odpovídá za řádné poskytnutí služeb.

8.2. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve
Smlouvě, má zákazník právo tuto skutečnost vytknout jako vadu služeb. Zákazník je povinen vadu
vytknout bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.
8.3. Má-li služba vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny služeb ve
výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by tak učinit u S-Guide rovněž bez
zbytečného odkladu. S-Guide se k požadavku zákazníka na poskytnutí slevy vyjádří nejpozději do 30
dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta
jiná.
8.4. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž
poskytnutí měl podle Smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny
služeb.


9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
9.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vniku škody nebo újmy své,
dalších zákazníků, S-Guide a jejich obchodních partnerů.
9.2. S-Guide odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili
své povinnosti. S-Guide neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která
není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
9.3. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u
dopravce.
9.4. Vznikla-li S-Guide škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti
s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té
souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního
prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.


10. POJIŠTĚNÍ
10.1. S-Guide může zákazníkům zajistit pojištění pro případ úrazu, smrti, pro případ poškození, zničení
nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby, pro případ odpovědnosti za škody způsobené
zákazníkem a pro případ stornování objednaných služeb ze strany zákazníka. Pojištěný zákazník je
v závislosti na objednaném produktu klientem pojišťovny Allianz nebo pojišťovny Európska cestovná
Poisťovňa.
10.2. Před uzavřením pojištění je zákazník povinen prostudovat Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní
pojistné podmínky pojišťovny. S-Guide je povinna zákazníka o těchto podmínkách před uzavřením
pojistné smlouvy informovat. Výluky z pojištění, postup v případě pojistné události a její likvidace se
řídí Všeobecnými smluvními podmínkami, Zvláštními smluvními podmínkami a vnitřními předpisy
pojišťovny.
10.3. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem/pojištěným a pojišťovnou a S-Guide je
prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. V případě pojistné události z pojištění stornovacích
poplatků je zákazník povinen do následujícího pracovního dne, nejpozději však do okamžiku
plánovaného překročení státních hranic svého trvalého bydliště, informovat S-Guide a bez
zbytečných odkladů tuto pojistnou událost písemně ohlásit pojišťovně.
10.4. Pokud není uvedeno jinak, pojištění není zahrnuto v ceně objednaných služeb.
10.5. Pro účely zajištění jedné služby cestovního ruchu nebo zprostředkování služeb cestovního ruchu není
S-Guide pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č.
122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

11. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
11.1. Zákazník je srozuměn s tím, že S-Guide je oprávněna pro účely plnění Smlouvy a za účelem plnění
zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo,
typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum
narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních
potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po
dobu nezbytně nutnou.
11.2. Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v čl. 11.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též
dodavatelům S-Guide (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje
o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve Smlouvě, případně je obdrží zákazník nejpozději
během poskytování služby. Pokud se destinace nachází mimo země Evropského hospodářského
prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních
údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem).
Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále
informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země
poskytne S-Guide na žádost zákazníka.
11.3. Zákazník bere na vědomí, že S-Guide je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními
předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
11.4. Zákazník bere na vědomí, že S-Guide bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je
S-Guide oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky.
Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese S-Guide
nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@sguide.cz V tomto případě nebude S-Guide
zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely
přímého marketingu.
11.5. Výše uvedená ustanovení čl. 11 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník
Smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením Smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za
spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
11.6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) požadovat přístup ke svým osobním údajům;
b) požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
c) požadovat výmaz osobních údajů;
d) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
f) podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.


12. POVINNOST S-GUIDE INFORMOVAT ZÁKAZNÍKY O IDENTITĚ LETECKÉHO DOPRAVCE
12.1. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. 12. 2005, o vytvoření
seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké
dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího
leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES je S-Guide povinna zákazníka
informovat o identitě leteckého dopravce:
− v případě, že je dopravce znám, informuje S-Guide zákazníka o identitě skutečného dopravce již při
rezervaci,

− v případě, že v okamžiku rezervace ještě není znám skutečný letecký dopravce, informuje S-Guide
zákazníka o jménu dopravce, který pravděpodobně let uskuteční. Jakmile bude totožnost dopravce
známa, bude informace o totožnosti dopravce předána zákazníkovi,
− v případě, že dojde ke změně leteckého dopravce po rezervaci, přijme S-Guide veškerá opatření,
aby byl zákazník o změně informován v co nejkratší době. Zákazník musí být v každém případě
informován při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při
nástupu na palubu.
12.2. S-Guide na svých webových stránkách v kategorii „Letecká doprava“ (http://www.sguide.cz)
zveřejňuje aktualizovaný seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké
dopravy v EU (tzv. „černou listinu“) jakož i seznam dopravců, kteří podléhají provozním omezením.
12.3. V případě, že byl stávající nebo nový dopravce přidán na černou listinu, je S-Guide povinna
zákazníkovi poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování letenek tohoto dopravce, a to podle
článku 8 nařízení (ES) č. 261/2004, jestliže se zákazník v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto
spojem neletět.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Strany mezi sebou komunikují elektronicky (e-mailem), prostřednictvím faxu nebo telefonicky. U
poštovního styku je doručovacím místem na straně zákazníka adresa uvedená ve smlouvě nebo
potvrzení a na straně S-Guide je doručovací adresou Erbenova 8, 602 00 Brno.
13.2. Smlouvy, na které se použijí tyto Všeobecné smluvní podmínky, se řídí českým právem. Případná
neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nemá vliv na platnost
ustanovení smluv, na něž se tyto Všeobecné smluvní podmínky použijí.
13.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto všeobecné smluvní podmínky, budou s
konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
13.4. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto všeobecné smluvní
podmínky, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní
inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na
www.coi.cz
13.5. Zákazník, který si zakoupil službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu
využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online
jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.


Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné ke dni 20. srpnu 2020.